DORADZTWO ZAWODOWE W GIMNAZJUM

OPRACOWANIE : MGR MARIOLA PIOTROWSKA

 

 

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją na rynku pracy, ciągłymi zmianami jak również potrzebą ze strony uczniów na informacje dotyczące wyboru przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej od dwóch lat w Zespole Szkół  w Zdunach- Gimnazjum rozwija się bardzo aktywnie doradztwo zawodowe. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzane są w miarę możliwości w różnych formach. Formy zajęć są różnorodne i bardzo ciekawe np. spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawy zawód, spotkania z przedstawicielami PUP z Krotoszyna, spotkania z przedstawicielami Poradnii Pedagogiczno- Psychologicznej z Krotoszyna, projekcje filmów zawodoznawczych, spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych itp.

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i właściwej dalszej drogi kształcenia ponadgimnazjalnego jest jednym z najważniejszych celów wychowawczych gimnazjum. Młodzież gimnazjalna powinna być objęta profesjonalną pomocą doradczą umożliwiającą kształtowanie kreatywnych postaw, celem aktywnego wejścia na rynek pracy zgodnie z trendami Unii Europejskiej.

Aktualny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania absolwentom w zatrudnieniu. Realizacja programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest bardzo istotna we właściwym przygotowaniu gimnazjalistów do racjonalnych decyzji edukacyjno – zawodowych. To własnie w gimnazjum uczeń podejmuje swoje pierwsze bardzo ważne decyzje dotyczące swojej kariery zawodowej. Tu dokonuje najważniejszych wyborów dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego – czy to będzie liceum ogólnokształcące, profilowane, czy technikum a może szkoła zawodowa.

Pierwszym krokiem jaki podjęłam rozpoczynając działalność jako doradca zawodowy, to napisanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum w Zdunach obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, wejścia na rynek pracy oraz załagodzenia złego startu życiowego młodzieży.

Praca doradcy zawodowego w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualna i grupową pracę z uczniami , rodzicami i nauczycielami.

Podstawę prawną Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego stanowią następujące dokumenty:

Realizując zadania WSDZ wytyczyłam sobie główne cele, które staram na bieżąco zrealizować. Do głównych celów WSDZ należą: przygotowanie młodzieży do podejmowania trafnych decyzji życiowych i zawodowych ( aktywizacja zawodowa uczniów),pomoc i wsparcie w tworzeniu swojej przyszłej drogi kariery zawodowej w  szczególności drogi kariery edukacyjnej, wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy i pracodawców, wspieranie rodziców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach doradczych na rzecz młodzieży.

Realizując poszczególne cele WSDZ starałam się włączyć w ich urzeczywistnienie poszczególnych nauczycieli gimnazjum m.in. wychowawców poszczególnych klas, pedagoga szkolnego, nauczyciela bibliotekarza , nauczyciela informatyka , nauczyciela techniki oraz nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

 Wszystkie działania doradcze , w ramach WSDZ, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w ramach lekcji wychowawczych, zastępstw na lekcjach przedmiotowych, wycieczek do zakładów pracy, spotkań z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody, spotkań z przedstawicielami instytucji (tj. PPP, PUP), które wspierają WSDZ, spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, wycieczek na targi pracy  targi edukacyjne.

Uwzględniając cele wytyczone w WSDZ starałam się również włączyć do ich zrealizowania instytucje wspierające WSDZ tj. Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, Poradnie Pedagogiczno- Psychologiczną w Krotoszynie, Ochotniczy Hufiec Pracy w Krotoszynie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Urząd Miasta i Gminy w Zdunach a także okoliczne zakłady pracy.

Program Wewnątrzszkolnego Systemu  Doradztwa  Zawodowego swoim działaniem obejmuje  następujące obszary: pracę z klasą, indywidualną pracę z uczniem, pracę z rodzicami i pracę z nauczycielami.

Ze względu na to , że program będzie realizowany w klasach gimnazjalnych metody i formy jego wykonania starałam się dobrać i dostosować do  możliwości, zainteresowań i wieku uczniów są to m. in. spotkania z klasami, spotkania indywidualne z uczniami lekcje zawodoznawcze ,wycieczki do okolicznych  zakładów pracy, spotkania z przedstawicielami poszczególnych instytucji tj. PPP, PUP, Urząd Miasta i Gminy, konkursy, Szkolna Giełda Zawodów oraz wycieczki na targi pracy lub targi edukacyjne.

Młodzież gimnazjalna bardzo chętnie bieże udział we wszystkich organizowanych spotkaniach.

Poniżej przedstawiam terminarz spotkań , które odbyły się w gimnazjum w Zdunach w bieżącym roku szkolnym.

Druga tabela przedstawia tematy godzin lekcyjnych przeprowadzonych w gimnazjum w ramach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

 

 

SPOTKANIA ORGANIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ W ZDUNACH – GIMNAZJUM Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 

Termin

 

Klasa

 

Temat spotkania

 

Prowadzący

 

15. 01. 09.

22. 01.09.

29.01.09.

 

II a

II b

II c

 

„ Kim będę?”

 

Przedstawicielka PUP z Krotoszyna

p. Wiatrak

 

27. 01. 09.

 

III a, b, c, d

chłopcy

 

„Zawód- rzeźnik – wędliniarz”

 

Przedstawicielka Zakładów Mięsnych „DUDA”

p. M. Latowska

 

28.01.09.

29.01.09.

 

III c

III b

 

„ Ja i mój zawód”

 

Przedstawicielka Poradnii Psychologiczno- Pedagogicznej w Krotoszynie

 

 

03. 02. 09.

 

 

III a, b, c, d

 

 

„Lokalny rynek pracy”

 

 

Przedstawicielka PUP  w Krotoszynie

 

03.03.09.

 

III d

 

„Ja i mój zawód”

 

Przedstawicielka Poradnii Psychologiczno- Pedagogicznej w Krotoszynie

 

13. 03. 09.

 

III a, b, c, d

 

Oferty szkół ponadgimnazjalnych

 

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego i

ostrowskiego

 

16.03.09.

 

III a,b,c,d

 

Spotkanie z przedstawicielami Szkół Leśnych z Milicza

 

Pedagog i uczniowie ze Szkoły Leśnej

 

23. 03. 09.

 

III a, b, c, d,

 

Spotkanie z przedstawicielami Szkół Plastycznych z Kalisza

 

Przedstawiciele Szkół Plastycznych

 

25.03. 09.

 

III a, b, c,d

 

Prezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Zdun

„ Ja i moje umiejętności”

 

Przedstawiciele Zespołu Szkół

 

 

W RAMACH GODZIN Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE LEKCJE Z RÓŻNYMI KLASAMI GIMNAZJUM

 

 

 

Klasa

 

Temat lekcji

 

Ilość godzin

 

I c

 

„Moje cele,marzenia, moja przyszłośc

 

1

 

I d

 

„Moje cele, marzenia, moja przyszłość”

 

1

 

III c

 

„A może wybiorę ten zawód?”

 

1

 

II c

 

„Kim będę?”

 

1

 

III b

 

„ A może wybiorę ten zawód”

 

1

 

III c

 

Projekcja filmu

„ Kalejdoskop zawodów”

 

1

 

III d

 

Projekcja filmu

 

„Kalejdoskop zawodów”

 

1

 

III c

 

Projekcja filmu „Kalejdoskop zawodów”

 

1

 

II a

 

Moje słabe i mocne strony

 

1